این چه حرفیست که در عالم بالاست بهشت

هر کجا وقت خوش افتاد همان جاست بهشت

دوزخ از تیرگی بخت درون تو بود 

گر درون تیره نباشد همه دنیاست بهشت.

این چه جهانیست
این چه بهشتیست

این چه جهانیست که نوشیدن می نارواست

این چه بهشتیست , در آن خوردن گندم خطاست

آی رفیق این ره انصاف نیست این جفاست

راست بگو راست بگو راست

فردوس برینت کجاست؟

راستی آنجا هم

هرکس و ناکس خداست؟

بر همه گویند که هشیار باش

بر در فردوس نشیند کسی 

تا که به درگاه قیامت رسی

از تو بپرسند که در راه عشق

پیرو زرتشت بدی یا مسیی

دوزخ ما چشم به راه شماست

راست بگو راست بگو راست

آنجا نیزباز همین ماجراست؟